Τι είναι το Positive Mindfulness Meditation

woman meditating on the beach in the Caribbean

Τι είναι το positive mindfulness meditation?